www.mobilitylmax.be

VOORWAARDEN VAN DE ACTIE « € 5 korting bij aankoop van Mobilityl Max 90 tabletten in de apotheek »

CNK Mobilityl Max 90 tabletten: (4191 -573)

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘€ 5 korting bij aankoop van Mobilityl Max 90 tabletten in de apotheek’ (‘Actie’) georganiseerd door de Farmaceutische Laboratoria Trenker, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op de Thomas Edisonlaan 32, 1402 Thines, BE 0423.960.076 (hierna ‘Trenker’). De Actievoorwaarden kunnen worden geraadpleegd op de website van de coördinator van de Actie, Red Pharma NV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op de Vrijwilligerslaan 19, 1160 Brussel (hierna ‘Red Pharma’) www.redpharma/pdf/trenker_conditionsgeneral.pdf (‘de Actiewebsite’) en op de website van Mobilityl Max: https://www.mobilitylmax.be/actionpharmacie/
 2. Trenker behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, voorwaarden, bepalingen of informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de deelnemers. Elke wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en elke beëindiging of wijziging van de Actie zal door Trenker bekend worden gemaakt via de Actiewebsite. De Actievoorwaarden zullen tijdens de looptijd van de Actie nooit ten nadele van de deelnemers gewijzigd worden.
 3. Trenker behoudt zich het recht voor om inzendingen die zij als frauduleus of onwettig beschouwt uit te sluiten. Voorts kan Trenker een deelname opschorten of annuleren in geval van verdacht gedrag. Onder ‘verdacht gedrag’ wordt verstaan (niet-uitputtende opsomming): een poging tot omzeiling van dit reglement, een verveelvoudiging van accounts, een buitengewoon winritme, het opzetten van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de verbinding van meerdere personen en verschillende informaticasystemen op basis van dezelfde identificatie/geregistreerd profiel, een poging om toegang te krijgen tot de servers …

Deelname

 1. Deelname aan de Actie is geldig bij aankoop van een doos Mobilityl Max van 90 tabletten tussen 12.10.2020 en 31.12.2020. Deelname aan deze Actie mag niet worden gecombineerd met andere acties.
 2. Medewerkers van Trenker, anderen die rechtstreeks betrokken zijn bij de organisatie van de Actie, alsook hun familieleden die onder hetzelfde dak wonen, komen niet in aanmerking voor een prijs.
 3. Deze actie vindt uitsluitend plaats op Belgisch grondgebied. Deze Actie staat open voor elke persoon die in België woont en beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats waar hij of zij als bewoner staat ingeschreven.
 4. Deelname is beperkt tot één keer per combinatie van naam, voornaam, e-mailadres en adres.
 5. Door deel te nemen aan de Actie verklaren de Deelnemers zich akkoord met de toepassing van de Actievoorwaarden zoals beschreven in dit document.
 6. Deelname aan deze Actie is voorbehouden aan volwassenen (18 jaar of ouder).

Actie

 1. De Actie loopt van 12.10.2020 tot en met 30.11.2020 in alle deelnemende apotheken en parafarmacieën in België. De terugbetalingsverzoeken moeten ons uiterlijk op 31.12.2020 bereiken. Terugbetalingsverzoeken voor aankopen die na 31.12.2020 zijn gedaan, komen niet in aanmerking.
 2. Om deel te nemen aan deze Actie moeten de deelnemers tussen 12.10.2020 en 25.10.2020 een formulier invullen op de Facebookpagina van Mobilityl Max. Ze ontvangen dan een unieke code via e-mail en gaan naar een apotheek of parafarmacie om een doos Mobilityl Max van 90 tabletten te kopen. Alleen deelnemers die deze procedure hebben gevolgd, kunnen na aankoop in een apotheek of parafarmacie een bedrag van € 5 terugkrijgen.
 3. De Actie vindt plaats in alle apotheken en parafarmacieën in België die deelnemen aan de Actie.
 4. De deelnemers moeten hun naam, voornaam, geslacht, e-mailadres en geboortedatum meedelen om hun terugbetaling te ontvangen (het veld ‘geslacht’ is niet verplicht).
 5. De terugbetaling van € 5 gebeurt rechtstreeks in de apotheek of parafarmacie bij aankoop van de doos Mobilityl Max van 90 tabletten, en op basis van een unieke code.

Privacy

 1. De deelnemers zijn verplicht om correcte, accurate en volledige informatie te verstrekken. Trenker kan de deelnemers vragen een identiteitsbewijs en een geldig bewijs van inschrijving op het door hen opgegeven adres voor te leggen. Deelnemers die onjuiste gegevens meedelen, worden niet in aanmerking genomen voor de toekenning van de terugbetaling.
 2. De (persoonlijke) gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Actie worden door Red Pharma NV en Trenker verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van Red Pharma NV en Trenker, zoals aangegeven op de websites https://redpharma.be/nl/gdrp en https://www.trenker.be/nl/beleid-voor-de-bescherming-van-persoonsgegevens.aspx.
 3. De persoonlijke gegevens die de Deelnemer aan Red Pharma NV en Trenker verstrekt in het kader van de Actie zullen worden opgeslagen in een gegevensbestand dat zal worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens. Red Pharma NV en Trenker zullen dit bestand enkel gebruiken in het kader van deze Actie. De deelnemers hebben het recht om deze gegevens te raadplegen, te corrigeren of te laten schrappen. Deelnemers die hun gegevens willen laten schrappen gedurende de looptijd van de Actie stemmen ermee in dat hun deelname automatisch geannuleerd wordt voor zover registratie op de Deelnemerslijst verplicht is. Indien de deelnemer via e-mail informatie wenst te ontvangen over producten en/of aanbiedingen van Red Pharma NV, kan hij het daartoe voorziene vakje aanvinken op het formulier op de Facebookpagina van Mobilityl Max.

Verantwoordelijkheid

 1. Trenker is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet noch op grond van een overeenkomst, voor eventuele schade als gevolg van de Actie. Trenker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongevallen, te late levering, schade of extra kosten van welke aard dan ook die voortvloeien uit de Actie, een promotie of de toekenning of ontvangst van de prijs. Trenker kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van computerfouten. De unieke codes die via e-mail worden verzonden, zijn daarom onder voorbehoud van wijzigingen en type- en drukfouten.

Slotbepalingen

 1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, illustraties en ander materiaal op de Actiewebsite zijn eigendom van Trenker. Niets van de inhoud van deze Actie en/of publicatie mag worden gekopieerd of gepubliceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Trenker.
 2. De Belgische wetgeving is van toepassing op deze promotie. Alle geschillen die voortvloeien uit de Actievoorwaarden of de Actie zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Waals-Brabant.
 3. Voor meer informatie, eventuele klachten over de Actie of vragen over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de klantendienst van Red Pharma NV: · telefonisch op het nummer +32 (0)2 213 07 13 · per post op het adres REDPHARMA N.V. Vrijwilligerslaan 19, 1160 Brussel, België. · De klantendienst behandelt uw vragen en klachten rechtstreeks of stuurt ze, indien nodig, door naar de bevoegde afdeling van Trenker. Afhankelijk van de aard van uw vraag/klacht en de manier waarop u contact hebt opgenomen met de klantendienst, ontvangt u telefonisch of schriftelijk (of via e-mail) een antwoord.

Nijvel, 10.09.2020